„Odwaga jest geniuszem”

„Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić lub marzysz, że możesz zrobić, zacznij. Odwaga jest geniuszem, w którym tkwi moc i magia. Zacznij teraz.”
Johann Wolfgang Goethe

Ważnym punktem, w działaniach FUNDACJI jest mocne skupienie się na komunikacji międzynarodowej.

Postawa obywateli zaangażowanych w rozwój kultury jest kluczem do budowania dojrzałej demokracji. Częścią bogactwa kultury jest jej różnorodność, którą należy chronić i rozwijać. Należy wspierać inicjatywy mające na celu dialog międzykulturowy. Pragniemy podkreślić, że ważnym obszarem działania fundacji jest pełne wykorzystanie potencjału młodego utalentowanego pokolenia, aby wspierać kulturę Rzeczypospolitej Polskiej.

CELE FUNDACJI

 • Wspieranie działalności kulturalnej, szczególnie w zakresie promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie, a także dorosłych artystów.
 • Wspieranie działalności wydawniczej w zakresie edukacji artystycznej dla dzieci i dorosłych.
 • Wspieranie i pomoc w rozwoju świadomości młodego pokolenia w zakresie promocji kultury regionalnej polskiej, podhalańskiej na całym świecie.
 • Integracja Polonii z innymi krajami poprzez łączenie kultur regionalnych w projektach artystycznych.
 • Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz tworzenia, upowszechniania, promocji kultury i sztuki.
 • Inicjowanie upowszechniania edukacji kulturalnej i artystycznej.
 • Wspieranie kultury i sztuki w Polsce i zagranicą.
 • Wspieranie kultury, sztuki, designu, mody.
 • Kultywowanie tradycji, dziedzictwa narodowego i regionalnego.
 • Promowanie i upowszechnianie kultury i sztuki za granicą oraz kultury i sztuki innych narodów w Polsce.
 • Wspieranie i tworzenie możliwości rozwoju dla zdolnych twórców Polskich.
 • Promowanie regionu podhalańskiego jako prężnego ośrodka kultury regionalnej.
 • Promowanie regionu podhalańskiego, jego walorów kulturalnych, ekologicznych, turystycznych, rekreacyjnych i innych.
 • Promocja międzynarodowa górali podhalańskich.
 • Promowanie Polski  jako kraju partnerskiego.
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia.
 • Działalność kulturalna na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, kulturalnych, organizacyjnych, artystycznych, edukacyjnych.
 • Wspieranie rozwoju kultury, nauki, techniki, kreatywności i innowacji.
 • Propagowanie idei wielokulturowości i międzykulturowości.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej w tym współdziałanie w organizacji przedsięwzięć mających na celu zbliżenie kultury Polskiej i innych narodów.
 • Wspieranie współpracy transgranicznej.
 • Wspieranie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i innymi państwami.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Propagowanie i realizowanie programów edukacyjnych przygotowujących dzieci i młodzież do życia jako wartościowych członków społeczeństwa demokratycznego.

%d bloggers like this: